Σκοπός του ΕΚΕΚΔΑΑΔ

Σκοπός /Στόχοι του ΕΚΕΚΔΑΑΔ είναι:

- η προώθηση των Αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

- η διεξαγωγή ερευνών και η μελέτη θεμάτων που εντάσσονται στα γνωστικά αντικείμενα της διεθνούς και ευρωπαϊκής προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του Ανθρωπιστικού Δικαίου, της Ανθρωπιστικής Δράσης και συναφών ζητημάτων του Διεθνούς Δικαίου.

- η συνεργασία με διεθνείς θεσμούς όπως ο ΟΗΕ, η UNESCO, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Υπάτη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού κ.α.

- η συνεργασία με ΜΚΟ και άλλους εθνικούς και διεθνείς θεσμούς της κοινωνίας των πολιτών που προάγουν/υπηρετούν ταυτόσημους με το ΕΚΕΚΔΑΑΔ στόχους

- η εκπαίδευση στο πεδίο των δικαιωμάτων του ανθρώπου και η προώθηση της διδασκαλίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου σ' όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης

- η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

- η διοργάνωση σεμιναρίων κατάρτισης

- η προώθηση και οργάνωση μεταπτυχιακών μαθημάτων και μεταπτυχιακών κύκλων σπουδών, καθώς και θερινών μαθημάτων στους τομείς ενδιαφέροντός του

- η συνεργασία με άλλα επιστημονικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, ιδίως της Μεσογείου, της ΝΑ Ευρώπης και των χωρών της Γαλλοφωνίας.

- και γενικότερα η επίτευξη κάθε σκοπού που έχει συνάφεια με τους προηγούμενους.

Έχει συγκροτήσει ήδη μια εξειδικευμένη βιβλιοθήκη. Καταρτίζει και εκτελεί ερευνητικά προγράμματα. Οργανώνει σειρές μαθημάτων, σεμινάρια, συνέδρια και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις. Προχωρεί στην έκδοση βιβλίων, περιοδικών κ.λ.π. Οργανώνει πρακτική άσκηση φοιτητών (stage). Αναπτύσσει γενικότερα κάθε άλλη νόμιμη δραστηριότητα σχετική με τους σκοπούς του.